NHẬT KÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI | LINK TẢI MẪU

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là gì?

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là tài liệu theo dõi các số liệu thu thập được trong suốt quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải bao gồm các thông số liên quan tới nước thải, chất, điện nước, bùn thải, dữ liệu quan trắc, …

Nhật ký vận hành có thể được ghi chép dưới dạng cuốn sổ hoặc file mềm dạng word hoặc excel để người vận hành thuận tiện theo dõi và báo cáo.

Theo điểm g, Khoản 4, Điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng; lượng bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành được viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và lưu giữ tối thiếu 2 năm.

Mục đích của nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhật ký vận hành có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước cấp vì nó tạo ra một cơ sở dữ liệu để người vận hành có thể kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh quá trình vận hành cho phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống. Đây cũng là dữ liệu để báo cáo cho các cấp quản lý, cũng như dễ dàng trong quá trình hướng dẫn vận hành hệ thống, bàn giao, chuyển giao công nghệ cho chủ đầu tư. Mặc khác, nhật ký vận hành là cơ sở để chứng minh với các cơ quan chức năng quản lý kiểm tra quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của nhàm máy có đạt yêu cầu về xả thải hay không?

 

Sự cần thiết của nhật ký vận hành đối với các nhà máy xử lý nước thải:

 • Có đầy đủ số liệu theo dõi trong một khoảng thời gian dài để có sơ sở dữ liệu đánh giá tính ổn định của hệ thống xử lý
 • Để khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố thì nhanh chóng có số liệu để đánh giá quá trình và tra soát lại lịch sử vận hành để đánh giá nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục
 • Thu thập đầy đủ số liệu quá trình để tính chi phí vận hành trong toàn bộ thời gian vận hành ổn định hoặc trong giai đoạn lấy mẫu nghiệm thu để có cơ sở tính toán và nghiệm thu chi phí vận hành
 • Lưu trữ như một hồ sơ và cơ sở dữ liệu để tham khảo về sau, phục vụ cho việc thiết kế các dự án nâng cấp, cải tạo.
 • Ngoài ra đây còn là cơ sở quan trọng để tính toán, tối ưu các chi phí nhằm tiết kiệm cho doanh nghiệp, chủ đầu tư.

Hướng dẫn lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Tùy vào loại giai đoạn vận hành, loại hình nước thải, loại hình công nghệ, thiết bị của hệ thống, … mà có những thông số cần phải kiểm soát riêng biệt, không thể dùng 1 loại nhật ký vận hành để theo dõi chung. Tuy nhiên, vẫn có những nội dung chính cần phải theo dõi ở mọi hệ thống. Vì lý do đó:

Bước 1: Cần xác định cần kiểm soát cái gì? Các vấn đề nào cần quan tâm?

– Xác định các công đoạn xử lý nào của hệ thống cần kiểm soát.

– Xác định các thông số vận hành của công đoạn cần kiểm soát xử lý: Căn cứ trên hồ sơ thuyết minh kỹ thuật về công nghệ xử lý qua các công đoạn; Bảng hiệu suất xử lý qua các công đoạn,… Đối với mỗi công đoạn xử lý cần kiểm soát thông số đầu vào – ra, tải lượng xử lý, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của từng công đoạn.

– Xác định tần suất cần theo dõi kiểm tra quá trình vận hành sau khi đã xác định được các thông số cần để kiểm soát: Việc này phụ thuộc các yếu tố: Có sẵn công cụ dụng cụ để theo dõi tại hệ thống xử lý nước thải hay chưa? Công cụ phân tích mẫu thí nghiệm tại hiện trường? Nếu cần phải lấy mẫu để chuyển về Phòng thí nghiệm phân tích thì cân nhắc biện pháp lấy mẫu để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sai số kết quả mẫu; điều kiện chi phí đáp ứng cho quá trình cần phân tích, đo đạt để kiểm soát.

– Đề xuất vật tư, thiết bị để phục vụ cho quá trình vận hành theo dõi ổn định.

– Xác định, đề xuất hóa chất để vận hành khi có cụm xử lý hóa lý hoặc cung cấp cho vi sinh: (tùy thuộc yêu cầu đề xuất 1 khoảng thời gian đủ để vận hành hoặc cấp từng giai đoạn để kiểm soát chi phí, vật tư,…)

Bước 2: Xác định khối lượng công việc và lập kế hoạch nhân sự để vận hành kiểm soát vận hành:

– Căn cứ trên nội dung công việc cần làm để cân đối bố trí nhân sự theo dõi vận hành và kiểm soát quá trình vận hành ổn định cho hệ thống xử lý nước thải đến khi bàn giao công trình.

– Thông thường nếu không có yêu cầu khác thì cần bố trí nhân sự chia theo ca 8 giờ/ca – 3 ca/ngày hay 12 giờ/ca – 2 ca/ngày. Trường hợp các hệ thống xử lý nước thải có nhân sự vận hành của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có thể bố trí nhân sự vận hành theo hướng dẫn và kiểm soát của Nhà thầu (đỡ tốn chi phí nhân công nhưng cần phải đào tạo hướng dẫn vận hành trước cho nhân viên nhà máy để tránh sự cố).

– Kế hoạch nhân sự chia kiểm soát theo quá trình: Vận hành trực tiếp (Nhân viên/ kỹ thuật vận hành) và Quản lý vận hành trực tiếp ở hệ thống xử lý nước thải (Trưởng nhóm vận hành / Chỉ huy trưởng Vận hành) và Quản lý gián tiếp (ra quyết định thay đổi chỉnh và kết nối xử lý các vấn đề của dự án ở Công ty).

Bước 3: Lập danh mục kiểm soát các thông số vận hành:

Danh mục các thông số vận hành gồm các hạng mục nhỏ để nhập số liệu bao gồm:

 • Số liệu đo đạc các thông số vận hành hằng ngày của toàn bộ hệ thống qua các công đoạn đã được đặt ra để đánh giá theo bước 1.
 • Các số liệu phân tích lấy mẫu qua từng công đoạn xử lý để đánh giá quá trình có cần thay đổi, cải tiến thêm; mẫu đầu vào – ra toàn hệ thống xử lý nước thải để đánh giá chất lượng xử lý quá từng công đoạn.
 • Các số liệu điện tiêu thụ, hóa chất tiêu thụ, nước sạch dùng cho hệ thống, khối lượng bùn ép sinh ra hằng ngày, nhân sự vận hành các ca,… để theo dõi tính toán chi phí vận hành và kiểm soát chi phí vận hành trong khoảng cho phép (căn cứ trên điều kiện nghiệm thu chi phí vận hành của hợp đồng, hoặc các thỏa thuận riêng được sự chấp thuận 02 bên).

Căn cứ trên file theo dõi kiểm soát các thông số vận hành, người giám sát vận hành hệ thống lập báo cáo cho cấp trên quản lý để báo cáo hiện trạng vận hành hệ thống hằng ngày. Dựa trên số liệu, phân tích đánh giá các khả năng xảy ra cho hệ thống: vận hành bình thường, thấp tải hay quá tải; và đưa ra hướng xử lý điều chỉnh vận hành cho phù hợp.

Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm thi công và vận hành các nhà máy xử lý nước thải, Hòa Phát Eco đưa ra đề xuất về những nội dung cần phải thể hiện rõ trong nhật ký vận hành như sau:

 • Lưu lượng nước thải đầu vào hệ thống, theo dõi phân chia rõ nếu có nhiều nguồn đầu vào (m3/ngày);
 • Lưu lượng nước thải đầu ra sau xử lý ở điểm cuối cùng xả thải ra nguồn tiếp nhận (m3/ngày);
 • Công suất điện năng tiêu thụ/ngày (kW);
 • Khối lượng các loại hóa chất tiêu thụ/ngày cho toàn hệ thống hoặc trên từng hạng mục/ngày (Kg);
 • Khối lượng nước sạch sử dụng (m3/ngày);;
 • Khối lượng bùn ép được/ngày (Tấn);
 • Số lượng nhân công, kỹ thuật vận hành, quản lý, thời gian ca làm việc/ngày;
 • Theo dõi các thông số vận hành qua các công đoạn xử lý gồm pH, nhiệt độ, COD, TN, TP, …, tải lượng đầu vào, tải lượng xử lý được. Riêng các công đoạn sinh học cần kiểm soát các thông số liên qua đến bùn SV30-45-60; MLVSS/MLSS; SVI; F/M; VFA đối với Kỵ khí;…
 • Tần suất lấy mẫu phân tích: phụ thuộc vào chi phí & các thiết bị có thể phân tích chỉ tiêu nào mà đưa ra cho phù hợp với thực tế;
 • Giới hạn kiểm soát thông số đầu vào ở mỗi công đoạn xử lý: căn cứ trên thiết kế ban đầu của dự án có kiểm soát tải lượng đầu vào từng hạng mục và Bảng đánh giá hiệu suất xử lý qua các công đoạn trong thiết kế ban đầu.

Một số mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tham khảo

Tải mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Link tải về từ Google Drive (Định dạng: pdf, word, excel) : DOWNLOAD

 

Trên đây là tổng hợp các vấn đề liên quan tới nhật ký vận hành xử lý nước thải, khái niệm, sự cần thiết cũng như một số mẫu nhật ký vận hành xử lý nước thải để các bạn tải về sử dụng, phục vụ tốt hơn cho quá trình theo dõi, kiểm soát quá trình vận hành hệ thống.

Ngoài ra, để được tư vấn chi tiết và đầy đủ hơn về nhật ký vận hành phù hợp cho từng trạm xử lý nước thải, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Công ty Hòa Phát Eco để được hướng dẫn.

Hòa Phát Eco là nhà thầu thuộc top 10 công ty xử lý nước thải uy tín tại Việt Nam với năng lực thiết kế thi công, xây dựng lắp đặt cho các dự án về xử lý nước và môi trường.

Chúng tôi đồng hành cùng các Quý khách hàng, các chủ đầu tư, các nhà máy, khu công nghiệp bằng việc cung cấp các giải pháp về xử lý nước tối ưu, dịch vụ vận hành trọn gói các hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải luôn đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường, chung tay trong việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp đi cùng với phát triển bền vững.

Bài viết liên quan